MusicTracks:

True Freedom

Kupas na Kundiman

Kupas na Kundiman 2

Ulan

Tsuper ng Buhay

Mahal Ka ng Dios

Tagapagmana

Pagibig ang Susi

Hahanapin Mo Sya

Sobrang Magmahal

Panginoon Hesus

Will You Marry Me?


Leave a Reply